Όροι χρήσηςΗ ιστοσελίδα  www.fcthesprotos.com  έχει δημιουργηθεί από την εταιρία Π.Α.Ε.  - Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ « Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ »  2019 και τον διακριτικό τίτλο, με σκοπώ παροχής πληροφοριών και ενημέρωσης του κοινού.Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας. Κάθε φορά που κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε ότι αποδέχεστε πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεσμεύεστε προς συμμόρφωση με αυτούς. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε και δεν αποδέχεστε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, παρακαλείστε να μην προχωρήσετε στη χρήση της Ιστοσελίδας. Όσοι έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας. Τα δικαιώματά σας προσωπικών δεδομένων περιγράφονται λεπτομερώς στον Κανονισμό της Ε.Ε 2016/679 της Ε.Ε. (G.D.P.R.)

Η Π.Α.Ε . - Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ « Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ » 2019 δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση από χρήστες/επισκέπτες που δεν πληρούν τις παραπάνω ιδιότητες.
Συμφωνώ και αποδέχομαι αναντίρρητα τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Η Π.Α.Ε. - Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ « Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ » 2019 μπορεί να παύση προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία της Ιστοσελίδας αυτής για οποιοδήποτε λόγο και οποιαδήποτε στιγμή καθώς επίσης και να τροποποιήσει ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους χρήσης. Σε οποιαδήποτε εκ των ως άνω περιπτώσεων η Π.Α.Ε. - Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ « Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ » 2019 αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες/επισκέπτες από αυτή την Ιστοσελίδα για οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση ή αλλαγή. Σε περίπτωση, κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της ιστοσελίδας διέπεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί ισχύουν από κοινού με τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ


Το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, ψηφιακά φωνογραφήματα, βίντεο,και κάθε είδος οπτικοακουστικού υλικού, πηγαίος κώδικας, ειδήσεις, πληροφορίες, δεδομένα, απεικονίσεις, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, λογότυπα ), αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει αποκλειστικά στην Π.Α.Ε. - Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ «Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ»  2019 ή στους προμηθευτές του περιεχομένου της και διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Π.Α.Ε. - Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ « Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ » 2019  επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή και συμβατικό δικαίωμά της, πέραν των ρητώς αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο. Η Π.Α.Ε. - Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ « Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ » 2019  επιτρέπει την αναπαραγωγή μόνο σε μέσα μαζικής ενημέρωση όπου σκοπός τους θα είναι μόνο η ενημέρωση του κοινού, χωρίς διαστρεύλωση ή παραποίηση ή συκοφάντιση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών, γραφικά και λογότυπα που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή τους στην Ιστοσελίδα δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ - ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ


Οι χρήστες - επισκέπτες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση της Ιστοσελίδας, καθώς και ότι θα τηρούν τους Διεθνής Κώδικες Δεοντολογίας που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.Ο επισκέπτης - χρήστης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ' αυτήν ή σε τρίτους ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της Π.Α.Ε. - Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ « Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ ».2019. Ο χρήστης - επισκέπτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την καλή και σύμφωνα με τα χρηστά ήθη χρήση της ιστοσελίδας, καθώς και την ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία που ήθελε προκληθεί σε αυτόν ή σε οιονδήποτε τρίτο εξ αιτίας ή εξ αφορμής της ως άνω χρήσης, όπως και να αποζημιώσει πλήρως την Π.Α.Ε. - Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ « Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ » 2019  έναντι οποιασδήποτε αξίωσης έχει εγερθεί από οιονδήποτε τρίτο ως αποτέλεσμα κακής ή παράνομης χρήσης της ιστοσελίδας.

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο χρήσης της ιστοσελίδας, ο επισκέπτης - χρήστης υποχρεούται να αποζημιώσει την Π.Α.Ε. - Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ « Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ » 2019  για κάθε θετική ή - και αποθετική ζημία ήθελε υποστεί από τις ως άνω ενέργειες. Συνεπώς η Π.Α.Ε. - Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ « Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ »  2019  δεν φέρει καμία ευθύνη για οιανδήποτε τυχόν ζημία ήθελε προκληθεί σε τρίτους και η οποία θα σχετίζεται με τη λειτουργία των ως άνω.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Τα δεδομένα πρέπει να συλλέγονται και να επεξεργάζονται μόνο όταν είναι απολύτως αναγκαία. Η Π.Α.Ε. - Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ «Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ» 2019 ποτέ δεν πουλά, νοικιάζει ή διανέμει με οποιονδήποτε τρόπο ή δημοσιοποιεί, τα προσωπικά σας στοιχεία.  Tα καταχωρούμενα και αποθηκευόμενα «προσωπικά δεδομένα», αφορούν στοιχεία φυσικών προσώπων, δηλ. ονοματεπώνυμο, τυχόν επαγγελματική ιδιότητα (για επαγγελματίες), φυσική διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασης, διεύθυνση email, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., τα οποία ορίζουν και ταυτοποιούν ορισμένο άτομο και αποκαλούνται στο παρόν "Προσωπικά Δεδομένα".
Ποιοι επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα


Ως Eπεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων νοείται κάθε ενέργεια που πραγματοποιείται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ενδεικτικά μπορεί να αφορά συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, ταξινόμηση, η αποθήκευση, αρχειοθέτηση, συσχετισμός κλπ. αλλά και διαγραφή ή καταστροφή. Τα προσωπικά δεδομένα θα τύχουν επεξεργασίας από όλους τους υπαλλήλους και συνεργάτες της Π.Α.Ε. - Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ «Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ» 2019  , για έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω σκοπούς:

Μόνον τα απολύτως αναγκαία για τους σκοπούς της εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων με την ΠΑΕ μας και χρησιμοποιούντων με οποιονδήποτε τρόπο προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρίας μας, προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και/ή υπόκεινται σε επεξεργασία.

Τα προσωπικά αυτά δεδομένα, ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά, είναι:

Προσωπικά δεδομένα από εγγραφή ως συνδρομητές σε αποστολή εντύπων ή ηλεκτρονικών εκδόσεων, με κόστος ή δωρεάν. Προσωπικά δεδομένα από συμπλήρωση ηλεκτρονικών εντύπων (φόρμες), πληροφοριακών δελτίων κ.λ.π. σχετικά με είσοδο σε αγώνες, εκδηλώσεις, ομιλίες που οργανώνει η Π.Α.Ε. Προσωπικά δεδομένα από δημιουργία λογαριασμού χρήστη σε δικτυακό τόπο/τόπους της εταιρίας και χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου/ιστότοπων. Προσωπικά δεδομένα από αγορές από το ηλεκτρονικό κατάστημα ή από φυσική συναλλαγή. Στοιχεία επισκεψιμότητας σε συγκεκριμένες σελίδες με προϊόντα ή υπηρεσίες. Στοιχεία (logs) από τους χρόνους πραγματοποίησης των επισκέψεων και περιήγησης στις σελίδες του/των ιστότοπου/ιστότοπων. Στοιχεία πληρωμών με οποιονδήποτε τρόπο. Στοιχεία που συλλέγονται από τη χρήση cookies στο πρόγραμμα πλοήγησης (web browser) το οποίο χρησιμοποιείτε.

Την τηλεφωνική, γραπτή ή ηλεκτρονική επικοινωνία για την εξυπηρέτησή σας σχετικά με την αποστολή εντύπων, την αξιολόγηση βιογραφικών σημειωμάτων, τη δημιουργία συμβάσεων συνεργασίας , και για την προσωπική σας ενημέρωση. Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, οι υπάλληλοι και οι συνεργάτες της Π.Α.Ε. - Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ «Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ» 2019 ενεργούν μόνον, κατ' εντολή της ΠΑΕ - Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ «Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ» 2019  και έχουν εξουσιοδοτηθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό, καθώς δεσμεύονται πλήρως από το απόρρητο, βάσει των υπογεγραμμένων σχετικών ιδιωτικών συμβάσεων και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία, σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων.Επίσης η Π.Α.Ε. - Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ «Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ» 2019, στα πλαίσια συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (G.D.P.R.: General Data Protection Regulation), ενδέχεται να επεξεργαστεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για την εκπλήρωση καθήκοντος, που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας, για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος, εκτός εάν, έναντι των συμφερόντων αυτών, υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι παιδί, καθώς και για περιπτώσεις όπου είναι απολύτως αναγκαίο για την προάσπιση νομίμων δικαιωμάτων ή την εκπλήρωση υποχρεώσεων της Π.Α.Ε. - Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ «Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ» 2019 .
Χρόνος Διατήρησης Δεδομένων


Η Π.Α.Ε. - Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ «Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ» 2019  αποθηκεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρονικό διάστημα λειτουργεί σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Για κάθε διευκρίνιση και παροχή πληροφοριών σχετική με τη χρήση της Ιστοσελίδας ο χρήστης - επισκέπτης μπορεί να απευθύνεται στην Π.Α.Ε. - Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ «Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ» 2019.Στοχεία Επικοινωνίας

Π.Α.Ε. - Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ «Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ » 2019

Οδός: 28ης Οκτωβρίου  - Αριθμός: 28

Τ.Κ.: 46100  - Ηγουμενίτσα

Θεσπρωτία** Γενικοί όροι και προϋποθέσεις εγγραφής μέλους στην Π.Α.Ε. - Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ « Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ » 2019


Η Π.Α.Ε. - Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ « Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ » 2019 συνεστημένη σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο, με έδρα την Ηγουμενίτσα, οδός: 28η Οκτωβρίου, αριθμός: 28, Δ.Ο.Υ: Ηγουμενίτσας , Α.Φ.Μ: 996388580, Τραπεζικός Λογαριασμός, Τράπεζα Ηπείρου: IBAN: GR310750060000306006063500 έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται πρόγραμμα «ΜΕΛΟΥΣ » εφεξής πρόγραμμα.Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε όλα τα μέλη τα οποία προβαίνουν σε ηλεκτρονική εγγραφή. Κάθε ενδιαφερόμενος που εγγράφεται στο πρόγραμμα θεωρείται ότι έχει λάβει γνώση των Όρων και Προϋποθέσεων αυτών και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα το περιεχόμενό τους.

ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να καταστεί δυνατό κάθε «μέλος» να απολαμβάνει εξατομικευμένων υπηρεσιών της Π.Α.Ε. - Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ « Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ » 2019 όπως πληροφορίες, ενημέρωση, προσφορές και άλλες υπηρεσίες στη διακριτική ευχέρεια της Π.Α.Ε. - Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ « Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ » 2019. Το Πρόγραμμα προορίζεται για άτομα που διαμένουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΠΩΣ ΑΠΟΚΤΑΤΑΙ Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
Όροι συμμετοχής

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι ανοιχτή για κάθε φυσικό πρόσωπο άνω των 16 ετών. Η Π.Α.Ε. - Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ « Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ » 2019 διατηρεί τη δυνατότητα να ζητήσει ανά πάσα στιγμή οποιοδήποτε έγγραφο και τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει οποιοδήποτε έλεγχο για να επαληθεύσει την εγκυρότητα της εγγραφής, που να επιτρέπει την απόδειξη της ταυτότητας του προσώπου που επιθυμεί να εγγραφεί ή που έχει εγγραφεί στο Πρόγραμμα, ιδίως σε περίπτωση επανάληψης ονομάτων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Προυπόθεση εγγραφής αποτελεί το ελάχιστο ποσό του 1€ (συν το Φ.Π.Α 24%) σε μηνιαία συνδρομή.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ «ΜΕΛΟΥΣ» ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Κάθε φυσικό πρόσωπο που θέλει να γίνει μέλος του Προγράμματος θα πρέπει να συμπληρώσει την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα μέσω της ιστοσελίδας-  και να δημιουργήσει το προφίλ του συμπληρώνοντας τα στοιχεία του. Η επιβεβαίωση εγγραφής θα γίνεται ηλεκτρονικά και μόνο μία αίτηση ανά άτομο θα ληφθεί υπ' όψιν. Σε περίπτωση ψευδών ή ανακριβών δηλώσεων των προσωπικών στοιχείων μέλους, η Π.Α.Ε. - Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ « Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ » 2019 δύναται να προβεί σε ακύρωση οιωνδήποτε προνομίων και διαγραφή του «μέλους» από το πρόγραμμα. Η Π.Α.Ε. - Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ « Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ » 2019 δεν ευθύνεται για οιαδήποτε βλάβη ή ζημία σε «μέλη» ή τρίτα πρόσωπα εξαιτίας ψευδών ή ανακριβών δηλώσεων των προσωπικών στοιχείων των «μελών» ή τη με έγγραφη ενημέρωση της Π.Α.Ε. - Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ « Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ » 2019 από τα «μέλη» για την αλλαγή προσωπικών τους στοιχείων. Τα «μέλη» φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη, και τις τυχόν ποινικές συνέπειες, από τη δήλωση των ψευδών ή ανακριβών στοιχείων.Ο αιτών εξουσιοδοτεί τους εκπροσώπους της Π.Α.Ε. - Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ « Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ » 2019 να προβούν σε οποιοδήποτε νομικό έλεγχο ως προς την ταυτότητα, τον αριθμό τηλεφώνου και τα στοιχεία επικοινωνίας του. Μετά την συμπλήρωση της αίτησης, ένα e-mail επιβεβαίωσης αποστέλλεται στο «μέλος».

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - «ΜΕΛΟΥΣ» ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το «μέλος» μπορεί να τερματίσει ανά πάσα στιγμή τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα. Στην περίπτωση αυτή, οφείλει να γνωστοποιήσει την απόφασή του στην Π.Α.Ε. - Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ « Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ » 2019 ενεργοποιώντας το αντίστοιχο πεδίο «διαγραφή μέλους» στο προφίλ του. Η επιβεβαίωση «διαγραφής μέλους» θα γίνεται ηλεκτρονικά. Η συμμετοχή του «μέλους» θεωρείται ότι τερματίζεται από την ημερομηνία αίτησης διαγραφής. Με την διαγραφή της συμμετοχής η Π.Α.Ε. - Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ « Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ » 2019 δεν οφείλει την καταβολή οιασδήποτε αποζημίωσης. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι απολύτως ατομική και σε περίπτωση θανάτου του «μέλους», η συμμετοχή στο πρόγραμμα και τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από το πρόγραμμα τερματίζονται αυτοδικαίως.


ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ «ΜΕΛΟΥΣ»

Η Π.Α.Ε. - Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ « Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ » 2019 διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει από το πρόγραμμα οποιοδήποτε «μέλος» που δεν σέβεται τους Όρους και τις Προϋποθέσεις, ή που θα χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα και τα οφέλη ή τα πλεονεκτήματα αυτού με καταχρηστικό ή δόλιο τρόπο. Ο αποκλεισμός ενός «μέλους» συνεπάγεται την άμεση απώλεια όλων των πλεονεκτημάτων του. Η Π.Α.Ε. - Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ « Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ » 2019 διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί μελλοντικές αιτήσεις προσχώρησης παλαιών «μελών» στο Πρόγραμμα.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ - ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Το πρόγραμμα διαρκεί επ' αόριστον. Η Π.Α.Ε. - Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ « Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ » 2019 έχει το δικαίωμα να τερματίσει μονομερώς να αναστήλη - απενεργοποιήση το πρόγραμμα ανά πάσα στιγμή, μετά από ηλεκτρονική ειδοποίηση των «μελών». Στην περίπτωση τερματισμού του προγράμματος, τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από το πρόγραμμα τερματίζονται αυτοδικαίως - ακυρωθούν, χωρίς αποζημίωση. Η Π.Α.Ε. - Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ « Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ » 2019 δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη για τυχόν ζημία, ή απώλεια που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από τον τερματισμό , αναστολή απενεργοποίηση του προγράμματος. Δεν είναι δυνατή η μεταφορά, ή η εκχώρηση τυχόν δικαιωμάτων των «μελών» σε τρίτους. Σε περίπτωση δόλιας χρήσεως του «μέλους», η Π.Α.Ε. - Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ « Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ » 2019 δεν ευθύνεται για πιθανή απώλεια ή ζημία από την μη νόμιμη χρήση του «μέλους» της από και προς τρίτους.

ΛΟΙΠΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Τροποποίηση του προγράμματος η Π.Α.Ε. - Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ « Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ » 2019 διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει, ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, το πρόγραμμα και τους Όρους και Προϋποθέσεις. Σε περίπτωση άρνησης των τροποποιήσεων αυτών, το «μέλος» είναι ελεύθερο να σταματήσει τη συμμετοχή του σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται ανωτέρω. Η Π.Α.Ε. - Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ « Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ » 2019 δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη για τυχόν ζημία, ή απώλεια που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από τις τροποποιήσεις του προγράμματος.

ΕΥΘΥΝΗ

Η Π.Α.Ε. - Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ « Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ » 2019 δεν θα είναι υπεύθυνη για την κακή ηλεκτρονική σύνδεση ή τα προβλήματα εν γένει του διαδικτύου ή για τις καθυστέρησης τρίτων συνεργατών της που θα έχουν ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της εκτέλεσης των υποχρεώσεών της στο πλαίσιο του προγράμματος.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι Όροι και Προϋποθέσεις του προγράμματος θα είναι διαθέσιμοι στα ελληνικά.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Π.Α.Ε. - Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ « Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ » 2019 μεριμνά για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των «μελών» της. Τα δεδομένα όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση (email), τηλέφωνο κ.λ.π. , συλλέγονται για την εγγραφή σας ως «μέλος» της Π.Α.Ε. - Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ « Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ » 2019, ενώ καταχωρούνται και τα στοιχεία των αγορών εισιτηρίων και άλλων παροχών που θα πραγματοποιείτε. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση των κρατήσεων και αγορών σας στο πλαίσιο της συναλλακτικής μας σχέσης. Τα στοιχεία αυτά τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι ενεργός ο λογαριασμός σας, σε περίπτωση διαγραφής του λογαριασμού σας,τα στοιχεία παραμένουν μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των συμβατικών ή εκ του νόμου υποχρεώσεων της Π.Α.Ε. - Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ « Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ » 2019. Παράλληλα, εφόσον μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας, η Π.Α.Ε. - Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ « Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ » 2019 μπορεί να σας στέλνει πληροφορίες και ενημερώσεις για τυχόν νέα πλεονεκτήματα και οφέλη. Για περισσότερες πληροφορίες ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε να διαβάσετε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Π.Α.Ε. - Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ « Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ » 2019 , διαθέσιμη στο: https://www.fcthesprotos.com/oroi-chrisis/

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Όλες οι διαφορές που τυχόν προκύψουν από την ερμηνεία ή την εκτέλεση των Όρων και των Προϋποθέσεων του Προγράμματος, υπόκεινται στην ελληνική νομοθεσία, σε περίπτωση δε κατά την οποία αυτές δεν ρυθμισθούν με φιλικό τρόπο, αρμόδια για την επίλυση τους θα είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια.

Στοχεία Επικοινωνίας

ΓΗΠΕΔΟ

Π.Α.Ε. - Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ « Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ » 2019

Οδός: 28ης Οκτωβρίου - Αριθμός: 28

Τ.Κ.: 46100 - Ηγουμενίτσα

Θεσπρωτία


ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Π.Α.Ε. - Α.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ « Ο ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ » 2019

Οδός: Εθνικής Αντιστάσεως 10

Τ.Κ.: 46100 - Ηγουμενίτσα

Θεσπρωτία